<wbr id="qw8pb"></wbr>

 • 阻字讀音/拼音/筆畫

  更新時間:2022-06-22 17:29:31作者:文集網

  阻拼音

  部首阝部五筆begg筆畫7畫阻字基本解釋阻字詳細解釋阻字筆順阻字組詞阻字成語阻

  險要的地方:“馬陵道狹,而旁多阻隘,可伏兵”。
  攔擋:阻擋。阻隔。阻攔。阻力。阻撓。梗阻。勸阻。阻擊。阻抑。阻滯。阻難(n刵 )。阻塞(s?)。
  艱難:道阻且長。

  筆畫數:7;
  部首:阝;
  筆順編號:5225111
  【名】
  (形聲。從阜(jù)聲,且(jǔ)聲?!案贰笔峭辽?與高下險阻有關。本義:險要的地方)
  同本義
  阻,險也?!墩f文》
  德行恒簡以知阻?!兑住は缔o》
  黎民阻饑?!稌に吹洹?br>司險掌九州之圖,以周知川澤之阻?!吨芏Y·司險》
  左據函谷、二崤之阻,表以太華、終南之山?!獫h·班固《西都賦》
  罙入其阻?!对姟ど添灐ひ笪洹?br>又如:阻隘(險要之地);阻阨(據守險要)
  妨礙物;障隔
  保其巖阻?!度龂尽ぶT葛亮傳》
  又如;險阻(險要阻塞之地);阻障(障礙);阻尋(排除險阻尋訪);阻積(險阻眾多)  【形】
  地形崎嶇多阻隔,道路難行
  溯洄從之,道阻且長?!对姟で仫L·蒹葭》
  不知山林險阻、沮澤之形者,不能行軍?!秾O子·軍爭》
  又如:阻修(阻隔而長遠);阻長(道路艱險而遙遠);阻深(險阻幽深)
  沮喪。也作“沮”
  我之懷矣,自詒伊阻?!对姟ぺL·雄雉》
  其人慚阻,即日去蘇?!肚灏揞愨n》
  又如:意阻(意志消沉沮喪);阻喪(沮喪失色)


  【動】
  阻止;阻隔;阻攔
  夫仆俱阻?!缎煜伎陀斡洝び吸S山記》
  阻風不行?!巍り懹巍哆^小孤山大孤山》
  幸亡阻也?!鳌ぷ诔肌秷髣⒁徽蓵?br>阻人走報。(阻止人家來報信。)——清·袁枚《祭妹文》
  西后阻撓?!濉ち簡⒊蹲T嗣同傳》
  又如:阻掯(阻擋刁難);阻拗(阻攔;阻擋);阻睽(阻隔分離);阻乏(阻止和減少);阻抑(阻止抑制);阻滯(阻礙滯留)
  隔絕;斷絕
  竄伏村墟,遷延歲月,音容久阻,書問莫傳?!都魺粜略挕?br>又如:阻曠(隔絕)
  感到疑惑不解
  是服也,狂夫阻之?!蹲髠鳌らh公二年》
  憑借
  夫州吁阻兵而安忍?!蹲髠鳌る[公四年》
  又如:阻山帶河(靠山環河);阻山(憑借高山的險阻);阻眾(憑借人眾力大)
  離別
  ??钟H朋阻,獨行知慮非?!啤っ辖肌杜c韓愈李翱張籍話別》
  推卻,拒絕
  既阻我德,賈用不售?!对姟ぺL·谷風》
  又如:阻拒(拒絕;推卻)

  阻礙
  zǔ'ài
  ∶阻力,障礙
  阻礙生產力的發展
  ∶起阻礙作用的事物
  阻擋
  zǔdǎng
  攔擋使不能發展或前進
  任何困難都阻擋不住人民的前進
  阻斷
  zǔduàn
  ∶由于阻止而中斷進程或進展
  事故阻斷交通達一小時
  ∶妨礙的正常運行
  用普魯卡因阻斷神經
  阻遏
  zǔ’è
  阻止;遏止
  阻隔
  zǔgé
  兩地之間隔絕,難以往來
  山川阻隔
  阻擊
  zǔjī
  以防御手段阻止敵人調動兵力或向前推進
  阻截
  zǔjié
  阻擋,攔截使不能進行
  阻絕
  zǔjué
  阻塞不通;阻隔
  坦克阻絕壕
  阻抗
  zǔkàng
  在電路中對于交流電流顯見的反抗,它類似于對直流電流的實際電阻,并且等于有效電動勢對有效電流的比值
  阻攔
  zǔlán
  阻擋;攔阻
  他決心要走,我們也不好阻攔
  阻力
  zǔlì
  ∶泛指阻礙事物發展或前進的外力
  沖破各種阻力
  ∶妨礙物體運動的作用力
  空氣阻力
  阻難
  zǔnàn
  阻撓刁難
  再三阻難
  阻撓
  zǔnáo
  阻攔使不能進行;阻止
  百般阻撓
  阻尼
  zǔní
  ∶物體在運動過程中受各種阻力的影響,能量逐漸衰減而運動減弱的現象
  阻擾
  zǔrǎo
  干擾(如加以防礙或使改變方針或使停止)
  他未能阻擾這主要思潮
  阻塞
  zǔsè
  有障礙而不能通過
  暴風雪阻塞了道路
  阻雨
  zǔyǔ
  遇雨受阻,無法行進
  阻援
  zǔyuán
  阻擊增援之敵的作戰行動
  阻值
  zǔzhí
  電阻元件的電阻數值
  阻止
  zǔzhǐ
  阻攔制止
  孩子在馬路上玩,被警察阻止了
  阻滯
  zǔzhì
  阻塞;淤滯
  阻滯敵人援軍的行動
  被十几个男人扒开腿猛猛视频